Available courses

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว23103     รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ...

การตัดต่อวีดีโอ 1

การตัดต่อวีดีโอ 1

รหัสวิชา ว23204 รายวิชาเพิ่มเติม การตัดต่อวีดีโอ1 กลุ่มสาระวิทยาศาส...

การ์ตูนแอนนิเมชัน 1

การ์ตูนแอนนิเมชัน 1

รหัสวิชา ว222034 รายวิชาเพิ่มเติม การ์ตูนแอนิเมชั่น 1 กลุ่มสาระวิทย...

คอมพิวเตอร์กราฟิก 1

คอมพิวเตอร์กราฟิก 1

รหัสวิชา ว21203รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์กราฟิก1 กลุ่มสาระวิทยาศา...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว22103     รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว21103     รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว16102 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยา...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว15102 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยา...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว14102 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยา...

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

รหัสวิชา ว13102 รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระวิทยา...