รายวิชาที่มีอยู่

ห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ป.3

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.4 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ป.6 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม .1 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1